REGULAMIN KARTY KLUBU SEPHORA
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego Sephora, obejmującego trzy programy cząstkowe: "Sephora White", "Sephora Black" oraz "Sephora Gold", zwanego dalej "Programem".
1.2 Organizatorem Programu jest Spółka pod firmą Sephora Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 92, zwana dalej „Organizatorem”.
1.3 Program skierowany jest do klientów (dalej jako: "Uczestnicy"), dokonujących zakupów towarów i usług w punktach sprzedaży Sephora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ("Perfumerie").
1.4 Do Programu może przystąpić każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
1.5 Celem Programu jest nagradzanie Uczestników w formie Dni Zakupowych i/lub Punktów, które gromadzone są na Karcie Sephora White, Karcie Sephora Black lub Karcie Sephora Gold (dalej łącznie jako "Karta") i mogą następnie podlegać wymianie na 10% Kupon rabatowy (dalej jako: "Kupon") do wykorzystania w Perfumeriach.
1.6 Regulamin obowiązuje Organizatora i Uczestników od chwili jego ogłoszenia.

2. PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU

2.1 Osoba zainteresowana uczestnictwem w Programie otrzymuje Kartę Sephora White. Karta Sephora White wydawana jest bezpłatnie do dyspozycji każdej osoby, o której mowa w punkcie 1.4 na jej żądanie, w dowolnej Perfumerii.
2.2 Karta Sephora White uzyskuje ważność poprzez jej aktywację. Aktywacja Karty Sephora White następuje poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego Przystąpienia do Programu, zwanego dalej "Formularzem Zgłoszeniowym", za pośrednictwem strony internetowej www.mojakarta.sephora.pl lub bezpośrednio w Perfumerii.
2.3 Formularz Zgłoszeniowy powinien zostać wypełniony w sposób kompletny, czytelny i zgodny z prawdą. Organizator zaakceptuje tylko taki Formularz Zgłoszeniowy, który został prawidłowo wypełniony i zawiera wszystkie wymagane dane, w tym zgodę Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie związanym z Programem. Organizator zastrzega sobie prawo niezaakceptowania Formularza Zgłoszeniowego w uzasadnionych przypadkach, takich jak np. niekompletne lub nieczytelne jego wypełnienie, brak podpisu, ponowne ubieganie się o status Uczestnika pomimo posiadania takiego statusu lub wcześniejszego wykluczenia z Programu.
2.4 Uczestnictwo w Programie może wiązać się z prawem do brania udziału w promocjach przeznaczonych dla Uczestników, związanych ze wskazanymi towarami lub usługami, bądź innymi okolicznościami, według wyboru Organizatora. Ogólnodostępny lub indywidualny charakter takich promocji zależy wyłącznie od decyzji Organizatora.

3. PROGRAM SEPHORA WHITE

3.1 Uczestnik gromadzi Dni Zakupowe oraz Punkty poprzez okazanie i zeskanowanie Karty Sephora White w Perfumerii przed dokonaniem transakcji.
3.2 Jeden Dzień Zakupowy oznacza każdy pojedynczy dzień, w którym Uczestnik dokonuje zakupów w dowolnej Perfumerii. Jeżeli Uczestnik dokona zakupów w Perfumerii w dniu wydania Karty Sephora White, to taki dzień zostanie zaliczony jako pierwszy Dzień Zakupowy pod warunkiem, że Karta Sephora White zostanie aktywowana w przeciągu 10 dni od dokonania tego zakupu. W razie przekroczenia powyższego terminu, dzień, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie zostanie zaliczony jako pierwszy Dzień Zakupowy.
3.3 Punkty są przyznawane w zależności od wartości zakupu określonej w złotych polskich: za każdą pełną złotówkę wydaną na zakupy w Perfumerii, przyznawany jest jeden Punkt. Organizator zastrzega sobie prawo anulowania odpowiedniej ilości Punktów w przypadku zwrotu towarów zakupionych przez Uczestnika.
3.4 Po zgromadzeniu na Karcie Sephora White 4 Dni Zakupowych lub 650 Punktów, Uczestnik nabywa prawo do otrzymania Karty Sephora Black oraz Kuponu.

4. PROGRAM SEPHORA BLACK

4.1 Karta Sephora Black oraz Kupon przesyłane są na adres znajdujący się w bazie danych prowadzonej przez Sephora, który został wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym lub odrębnym Formularzu, przeznaczonym dla zarejestrowanych członków Klubu Sephora. O ile Organizator nie posiada pełnych danych Uczestnika, Karta Sephora Black oraz Kupon przesyłane są po uzupełnieniu przez Uczestnika, na prośbę Organizatora, jego brakujących danych.
4.2 Kupon umożliwia Uczestnikowi skorzystanie z 10% rabatu na wszystkie wybrane produkty, za wyjątkiem produktów specjalnych określonych w treści Kuponu. Kupon uprawnia Uczestnika do wielokrotnego dokonywania zakupów z 10% rabatem w trakcie jednego dnia, we wszystkich Perfumeriach. Dalsze szczegółowe warunki wykorzystania Kuponu mogą zostać określone w treści Kuponu.
4.3 Celem skorzystania z rabatu Uczestnik jest zobowiązany okazać w Perfumerii przy kasie jednocześnie Kupon oraz swoją Kartę.
4.4 Kupon jest ważny i może być zrealizowany w terminie 6 miesięcy od daty jego wydania.
4.5 Kupon zniszczony, podarty, rozdarty lub uszkodzony może spotkać się z odmową przyjęcia.
4.6 Kupon nie podlega wymianie na gotówkę.
4.7 Po wydaniu Kuponu, z Konta Uczestnika odejmowane są Dni Zakupowe oraz Punkty, w ten sposób, że:

  • (a) O ile Uczestnik posiada na Koncie Uczestnika zarówno Dni Zakupowe jak i Punkty - wraz z wydaniem Kuponu, z Konta odejmowane są zarówno Dni Zakupowe (nie więcej niż 4) jak i Punkty (nie więcej niż 650);
  • (b) O ile Uczestnik posiada na Koncie Uczestnika wyłącznie Dni Zakupowe – wraz z wydaniem Kuponu, z Konta odejmowane są 4 Dni Zakupowe;
  • (c) O ile Uczestnik posiada na Koncie Uczestnika wyłącznie Punkty – wraz z wydaniem Kuponu, z Konta odejmowane jest 650 Punktów.
4.7.1 Kolejny Kupon przysługuje Uczestnikowi po ponownym zgromadzeniu na Karcie 4 Dni Zakupowych lub 650 Punktów.
4.7.2 Karty wydane przed 27 października 2009 roku będą posiadały wszystkie uprawnienia Karty Sephora Black.
4.7.3 Dni Zakupowe oraz Punkty zgromadzone przez Uczestnika na jego koncie są ważne przez okres 18 miesięcy, licząc od dnia ich przyznania. Po upływie powyższego terminu Punkty, które nie zostały wykorzystane zgodnie z Regulaminem, tracą ważność i zostaną anulowane z Konta Uczestnika.

5. PROGRAM SEPHORA GOLD

5. Karta Sephora Gold wydawana jest przez Sephora najbardziej aktywnym Uczestnikom Programu. Każdy posiadacz Karty, którzy zbierze 6500 punktów w ciągu ostatnich 12 miesięcy otrzyma Kartę Sephora Gold.
5.1 Karta Sephora Gold przesyłana jest na adres Uczestnika, na podstawie bazy danych będącej w posiadaniu Sephora. Jednakże Uczestnik, w każdym czasie, ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich aktualizacji, zgodnie z postanowieniami punktu 10.2 Regulaminu.
5.2 Dni Zakupowe i Punkty przyznawane są Uczestnikowi będącemu posiadaczem Karty Sephora Gold na zasadach określonych w punktach 3.1 - 3.3 niniejszego Regulaminu.
5.3 Po zgromadzeniu na Karcie Sephora Gold 4 Dni Zakupowych lub 650 Punktów, Uczestnik będący posiadaczem Karty Sephora Gold jest uprawniony do otrzymania Kuponu, który jest wydawany i rozliczany na zasadach opisanych w punktach 3.4 i 4.2.-4.8 niniejszego Regulaminu.
5.4 Uczestnik dysponujący Kartą Sephora Gold ma możliwość korzystania z infolinii Sephora: 800 700 010 (połączenie bezpłatne) lub 12 374 74 10 (połączenie płatne wg stawki operatora). Sephora zastrzega sobie prawo przyznawania Uczestnikom posiadającym Kartę Sephora Gold dodatkowych przywilejów, na podstawie odrębnych ustaleń.

6. KARTA UCZESTNIKA

6.1 Uczestnik, przystępując do Programu, otrzymuje do używania Kartę Sephora White, która może zostać zastąpiona Kartą Sephora Black, a następnie Kartą Sephora Gold - zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Karta ważna jest wyłącznie w Perfumeriach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie udziału Uczestnika w Programie.
6.2 Karta pozostaje własnością Organizatora.
6.3 Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana bądź odstępowana przez Uczestnika innym osobom. Karta Sephora Black oraz Karta Sephora Gold jest kartą imienną.
6.4 Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Organizatora o każdej zmianie swoich danych osobowych. W przypadku braku takiego zawiadomienia, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany niezaktualizowaniem danych.
6.5 Dni Zakupowe oraz Punkty uzyskane przez Uczestnika w ramach Programu: nie mogą być sprzedawane, przenoszone ani inaczej zbywane przez Uczestnika na rzecz innych osób, w tym pomiędzy Kartami wydanymi przez Organizatora, nie mogą być wymieniane na gotówkę ani być przedmiotem innych czynności, z wyjątkiem tych określonych w niniejszym Regulaminie.
6.6 Informacje o lokalizacji Perfumerii oraz zgromadzonych Dniach Zakupowych i Punktach, Uczestnik może uzyskać w każdej Perfumerii jak również za pośrednictwem strony internetowej www.sephora.pl. Uczestnik posiadający Kartę Sephora Gold może dodatkowo uzyskać takie informacje dzwoniąc na infolinię: 800 700 010 (infolinia bezpłatna) lub 12 374 74 10 (połączenie płatne wg stawki operatora).
6.7 Karta nie jest w żadnym razie kartą płatniczą.
6.8 Uczestnik Programu jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Organizatora o kradzieży lub utracie Karty. W przypadku niezawiadomienia Organizatora o fakcie kradzieży lub utraty Karty, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie Karty.
6.9 W przypadku zawiadomienia o kradzieży lub utracie Karty, jak również w przypadku uszkodzenia Karty, wyłącznie Uczestnik jest uprawniony do składania wniosku o duplikat Karty.
6.10 Organizator może dezaktywować lub zawiesić Kartę w przypadku korzystania z Programu niezgodnie z Regulaminem.

7. UTRATA STATUSU UCZESTNIKA PROGRAMU

7.1 Organizator może wykluczyć Uczestnika z Programu ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli: Uczestnik nie przestrzega Regulaminu lub Uczestnik dostarczył nieprawdziwe dane lub podał się za inną osobę wobec Organizatora lub Uczestnik zażądał zaprzestania przetwarzania danych osobowych lub zgłosił sprzeciw w zakresie ich przetwarzania.
7.2 Organizator może wykluczyć Uczestnika z Programu, jeśli nadużywa on przywilejów związanych z uczestnictwem w programie: za nadużycie przywilejów uznaje się w szczególności nieuzasadnienie częste żądanie spełnienia usługi o nieproporcjonalnie większej wartości w stosunku do wielkości zamówienia.
7.3 Organizator wyklucza Uczestnika, jeżeli na jego Konto nie były dopisane Dni Zakupowe i/lub Punkty przez okres co najmniej 18 miesięcy.
7.4 Uczestnictwo w Programie wygasa w przypadku śmierci Uczestnika.
7.5 W razie wykluczenia Uczestnika, Organizator jest uprawniony do unieważnienia wszystkich Dni Zakupowych i/lub Punktów zgromadzonych na Koncie Uczestnika i do zamknięcia Konta Uczestnika. Wykluczenie Uczestnika z Programu nie uprawnia Uczestnika do ubiegania się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie w jakiejkolwiek formie innej, niż wyraźnie przewidziana w Regulaminie.
7.6 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym momencie, poprzez złożenie Organizatorowi stosownego oświadczenia na piśmie. Z chwilą doręczenia Organizatorowi takiego oświadczenia, Dni Zakupowe i/lub Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika zostaną unieważnione i Konto Uczestnika zostanie zamknięte.

8. ZAKOŃCZENIE PROGRAMU

8.1 Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym momencie. W takim przypadku Organizator zobowiązany jest do umieszczenia odpowiedniej informacji w Perfumeriach i na stronie internetowej www.sephora.pl. Dodatkowo, w przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu, Uczestnik otrzyma odpowiednią informację drogą listowną.
8.2 W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Uczestnik będzie uprawniony do wymiany zebranych Dni Zakupowych i/lub Punktów na Kupon lub inne korzyści dostępne na podstawie niniejszego Regulaminu, na określonych w nim zasadach.
8.3 Fakt zawieszenia lub zakończenia Programu nie stanowi przesłanki dla wniesienia odwołania przez Uczestnika do Organizatora.

9. ZMIANY REGULAMINU PROGRAMU

9.1 Organizator uprawniony jest do wprowadzania zmian do Regulaminu z ważnych powodów w każdym momencie w czasie trwania Programu.
9.2 W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, Organizator udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu w Perfumeriach i na stronie internetowej www.sephora.pl. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie www. Użycie Karty po wejściu z życie zmian do Regulaminu oznacza ich akceptację.
9.3 Zmiana zasad Programu nie uprawnia Uczestnika do ubiegania się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie w jakiejkolwiek formie.

10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

10.1 W Formularzu Zgłoszeniowym Uczestnik Programu wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z Programem. Zgoda zostaje udzielona poprzez podpisanie Formularza Zgłoszeniowego. Dane osobowe podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i Polityce Ochrony Danych Osobowych Programu.
10.2 Uczestnik Programu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, w tym za pośrednictwem strony internetowej www.sephora.pl. Organizator zapewnia każdemu Uczestnikowi prawo do kontroli przetwarzania danych.
10.3 Uczestnik może na bieżąco otrzymywać drogą pocztową, telefoniczną, przez SMS lub pocztą elektroniczną informacje o prowadzonych przez Organizatora akcjach handlowych i promocyjnych, o ile wyrazi na to zgodę w chwili przystąpienia do Programu lub w trakcie trwania Programu.

11. AKCEPTACJA I REALIZACJA REGULAMINU

11.1 Niniejszy Regulamin będzie uznany za zaakceptowany przez Uczestnika poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na Formularzu Zgłoszeniowym lub poprzez aktywację Karty Sephora White na stronie internetowej www.mojakarta.sephora.pl.
11.2 Organizator zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje, pośrednie lub bezpośrednie, ewentualnych nieprawidłowości w działaniu Programu. Organizator dołoży jednak wszelkich starań, aby Uczestnik, w razie nieprawidłowości w działaniu Programu, mógł skorzystać ze zgromadzonych Dni Zakupowych oraz Punktów.